home/wie wat waarom/Waar staan we nu?

Waar staan we nu?

De laatste krijtlijnen voor de realisatie van tram Maastricht – Hasselt worden momenteel uitgetekend. In 2023 moet de eerste tram tussen Maastricht en Hasselt rijden.  In de loop van 2024 wordt de tramverbinding volledig in exploitatie genomen worden.

Stand  van zaken?

Begin 2017 werkten de Vlaamse en Nederlandse partners een geïntegreerde planning uit. Deze geïntegreerde planning  omvat de voorbereidende stappen voor de realisatie van de spoorinfrastructuur en alles wat daarmee samenhangt. Verder ook nog belangrijke items zoals de aanschaf van tramvoertuigen  en een veelheid aan procedures en processen die moeten doorlopen worden.  Voor deze periode is tijd uitgetrokken tot 2020. Voor de uitvoering van de infrastructuurwerken wordt ongeveer 3 jaren uitgetrokken. Eind 2023 rolt de eerste tram over de sporen en in de loop van 2024 zal de tramlijn volledig in exploitatie worden genomen.

Wat ging eraan vooraf

Het project heeft een heel parcours afgelegd met de nodige hobbels en hindernissen. Een parcours dat eigen is aan heel wat grote infrastructuurprojecten en dat toelaat doorheen het hele projecttraject bij te sturen waar nodig. Maar ook nut en noodzakelijkheid van de sneltramverbinding zijn doorheen het afgelegde traject alleen maar duidelijker geworden.

Een overzicht van het afgelegde traject:

 •  16 februari 2007: De Vlaamse Regering beslist tot de oprichting van Lijninvest en maakt middelen vrij voor de realisatie van een sneltramlijn tussen Hasselt en Maastricht.
 • 23 september 2011: De Vlaamse Regering beslist dat er een volledig elektrische sneltramlijn moet komen van Hasselt, via Diepenbeek, Bilzen en Lanaken naar Maastricht Zij gaat eveneens akkoord met de kostprijs van spoor- en halte-infrastructuur, met de aankoop van elektrische tramtoestellen en met de bouw van een tramstelplaats in Hasselt. De Vlaamse Regering stelt wel als voorwaarde dat er: samenwerkingsovereenkomsten moet afgesloten worden met de betrokken gemeenten en met Nederland.
 • 11 oktober 2013: De Vlaamse Regering geeft haar definitieve goedkeuring voor het realiseren van de sneltramlijn Hasselt – Maastricht.
 • 11 maart 2014: De samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse en Nederlandse partners worden ondertekend.
 • Zomer 2014: Aan Nederlandse kant duiken plots technische en financiële knelpunten op, waarna een bijkomende studie (review) wordt gevoerd. Dit maakt de toekomst van het tramproject even onduidelijk.
 • December 2015: Aan Nederlandse kant wordt beslist door te gaan met het sneltramproject
 • 7 juli 2016: Vlaams Minister Weyts maakt in de commissie Vervoer  (Vlaams parlement) bekend dat het ook aan Vlaamse kant wel degelijk de bedoeling blijft dat  de drie spoorverbindingen die voorzien zijn in het Spartacusplan  er effectief komen. Ook de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht.
 • 15 december 2016: Vlaanderen en Nederland sluiten een nieuwe overeenkomst  (addendum bij oorspronkelijke kaderovereenkomst) die de weg vrijmaakt voor de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Er is een akkoord over een aangepast tracé en een extra financiële bijdrage van de Nederlandse partner.
 • 6 maart 2018: De gemeenteraad van Maastricht keurt het nieuwe bestemmingsplan goed waarmee de tramverbinding op Nederlands grondgebied juridisch en planologisch wordt vastgelegd.
 • 6 mei 2019: Na een jaar voorbereidende nutswerken, starten de hoofdwerken voor de bouw van een tram- en bustunnel in Hasselt. Die werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.
 • 15 mei 2019: De Raad van State (NL) doet uitspraak over het bestemmingsplan Tram Maastricht-Hasselt en laat daarmee het in 2018 genomen besluit van de gemeenteraad van Maastricht tot vaststelling van het bestemmingsplan in stand. Door de uitspraak zijn er ook aan Nederlandse kant geen juridische belemmeringen meer voor het aanleggen van de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht.
 • 22 mei 2019: De Raad van Bestuur van De Lijn gaat akkoord met een financiële participatie in de werken die Infrabel zal uitvoeren voor het beveiligen van overwegen in Diepenbeek.
 • 24 mei 2019: De Vlaamse Regering zet het licht op groen om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor de infrastructuuraanleg voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht.  Het uitsturen van de selectieleidraad is de eerste stap in het aanbestedingsdossier. Gelijklopend start de zoektocht naar een constructeur voor de voertuigen.
 • 6 juni 2019: De aanbestedingsprocedure gaat van start met de zoektocht naar geschikte kandidaten voor zowel de aanleg van de infrastructuur als voor de bouw en levering van de  tramvoertuigen. Op 16 september wordt de inschrijvingsperiode voor de infrastructuurwerken afgesloten, op 30 september  die voor de voertuigconstructeurs.  De weerhouden kandidaten ontvangen rond de jaarwisseling het volledige bestek.
 • Najaar 2019: AfdelingVastgoedtransacties is reeds gestart  met het verwerven van de nodige percelen via het minnelijk aankopen van gronden.
 • 30 september 2019: Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering, met daarin de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024, wordt afgerond.  De realisatie van zowel sneltramlijn 1 Hasselt-Maastricht als sneltramlijn 2 Hasselt – Genk – Maasmechelen zijn in het regeerakkoord opgenomen en worden ondersteund door de nieuwe Vlaamse Regering.
 • 13 december 2019: De Vlaamse Regering beslist om een budget van 18,6 miljoen euro  – dat is vrijgekomen in het spoordossier Zwankendamme – door te schuiven naar het Spartacus spoordossier om de overwegen langs het sneltramtraject in Diepenbeek en Bilzen te beveiligen. 

 

 

 

Veel meer dan een tram voor Limburg

Spartacus komt eraan